Baze podataka

Osnove SQL-a

Baze podataka

Cilj kursa je upoznavanje korisnika sa pojmom baze podataka, vrstama baza podataka, potrebama za njihovu upotrebu i njhovu primenu.

Osnovni cilj je upoznavanje relacionog modela podataka i standardnog jezika SQL.

Dodatno, korisnici se upoznaju sa principima i tehnikama projektovanje baze podataka, njenog kreiranja i implementacije.

Veštine koje ćete savladati

 • 100%
  SELECT i FROM upitni blok
 • 100%
  Operatori i funkcije
 • 100%
  Sažimanje i grupisanje podataka
 • 100%
  Umetanje, ažuriranje i brisanje podataka
 • 100%
  Zavisnosti i normalne forme
 • 80%
  ER model

Sadržaj kursa

 • Sličnosti i razlike raličitih baza podataka
 • Sistem za upravljanje bazom podataka
 • Osnovni pojmovi iz strukture i modela podataka
 • Opšta sintaksna pravila
 • Formiranje upitnog bloka SELECT i FROM
 • Operatori i Funkcije
 • Sažimanje i grupisanje podataka
 • Spajanje
 • Podupiti
 • Umetanje, ažuriranje i brisanje podataka
 • Kreiranje i menjanje baze podataka

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

milanko

Mr Milanko Kragović

Mr Milanko Kragović diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u visokom obrazovanju i predaje predmete iz oblasti objektno orijentisanog programiranja. Profesionalno se bavi različitim tipovima projekata u oblasti programiranja.

markodj

Marko Dj. Spasojević

Marko Dj. Spasojević je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na smeru Računarska tehnika i informatika. Zaposlen je u visokom obrazovanju i angažovan na predmetima iz oblasti objektno orijentisanog programiranja, baza podataka, projektovanja softvera i specijalizovanih programskih jezika.

miroslava

Miroslava Ignjatović

Miroslava Ignjatović je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je u visokom obrazovanju na predmetima iz oblasti baza podataka i objektno orijentisanog programiranja. Profesionalno se bavi projektovanjem, održavanjem i administriranjem baza podaka i programiranjem.