Programiranje u jednom od najsavremenijih programskih jezika

c#

C# predstavlja jedan on najnovijih i najpopularnijih proizvoda Microsoft-a. Ovaj programski jezik je nasledio sve dobre karakteristike iz porodice jezika C, ali je dodatno poboljšan i unapređen izuzetnim razvojnim okruženjem i grafičkim dizajnom.

Kurs C# je baziran kao nastavak usavršavanja u domenu primene objektnog dizajna.

Cilj kursa je osposobljavanje kandidata da primenjuje principe objektno orijentisanog programiranja i koristi programski jezik C# i okruženje Visual Studio za kreiranje Windows aplikacija.

Očekuje se da kandidat primenjuje programski jezik C#, .NET Framework platformu i razvojno okruženje Microsoft Visual Studio za razvoj Windows aplikacija sa grafičkim korisničkim interfejsom.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Operatori i izrazi
 • 100%
  Principi OOP, klase i objekti
 • 100%
  Svojstva, indekseri, strukture
 • 90%
  Nabrajanja, konverzija, izuzeci
 • 90%
  Interfejsi i kolekcije
 • 80%
  Delegati i događaji

Sadržaj kursa

 • Pojam, namena i istorijat C#
 • Operatori i izrazi
 • Naredbe za kontrolu toka
 • Pretprocesor
 • Koncepti objekata i komponenti
 • Nizovi
 • Klase i objekti
 • Nasleđivanje, enkapsulacija i polimorfizam
 • Svojstva
 • Indekseri
 • Preklapanje operatora
 • Strukture
 • Nabrajanja
 • Konverzija
 • Znakovni nizovi
 • Izuzeci
 • Imenski prostori
 • Sklopovi
 • Atributi
 • Interfejsi
 • Delegati i događaji
 • Generički tipovi
 • Grafički korisnički interfejs
 • Kolekcije
 • Tokovi i serijalizacija
 • Rad sa bazama podataka
 • C# okruženje i .NET tehnologija
 • UML dijagrami

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

milanko

Mr Milanko Kragović

Mr Milanko Kragović diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u visokom obrazovanju i predaje predmete iz oblasti objektno orijentisanog programiranja. Profesionalno se bavi različitim tipovima projekata u oblasti programiranja.

markodj

Marko Dj. Spasojević

Marko Dj. Spasojević je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na smeru Računarska tehnika i informatika. Zaposlen je u visokom obrazovanju i angažovan na predmetima iz oblasti objektno orijentisanog programiranja, baza podataka, projektovanja softvera i specijalizovanih programskih jezika.