Ko može da se prijavi

Programi prekvalifikacije namenjeni su svim profilima i uzrastima starijim od 18 godina. Edukacija u okviru prekvalifikacije kao početnu pretpostavku uzima da polaznici nemaju nikakva ranija iskustva vezano za kurseve tj. obrazovne profile koji se nude ali da imaju potrebno znanje osnovnog korišćenja računara i interneta. U tom smislu za kurseve u okviru prekvalifikacije mogu se prijaviti sva lica bez obzira na svoje obrazovanje, nivo obrazovanja, obrazovni profil ili starosnu strukturu.
Programi prekvalifikacije podrazumevaju da korisnik izabere jedno ili više zanimanja za koje se prekvalifikacija realizuje (web dizajner, web programer, programer, programer dinamičkih sajtova, programer CMS-ova, SEO optimizacija i projektovanje baza podataka). Za svaku od ovih oblasti predviđen je određen broj pojedinačnih kurseva koji su u opisu ovih zanimanja taksativno navedeni. Do opisa zanimanja može se doći izborom stavke Zanimanja u glavnom meniju. Odabirom ove grupe kurseva korisnicima se garantuje uspešno savladavanje bez potrebnog prethodnog predznanja.

Programi stručnog usavršavanja su namenjeni korisnicima koji imaju određeni nivo predznanja u oblasti implementacije programskih jezika kao i sintakse i strukture programskog jezika C. Ovi programi imaju za cilj nadogradnju, usavršavanje i specijalizaciju u pojedinim primenama platformi, tehnologija i programskih jezika u okviru kurseva koji se nude. I za ovaj vid usavršavanja prethodni nivo obrazovanja, obrazovnog profila i starosti polaznika nije bitan.

Programi obuka za pojedinačne kurseve podrazumevaju da korisnik ne bira konkretno zanimanje a samim tim i grupu kurseva koja se preporučuje, nego da bira bilo koji od ponuđenih samostalnih kurseva. U ovom slučaju korisnik mora imati neophodno znanje iz materije koja prethodi željenom kursu bez obzira da li je to znanje stekao u prethodnom formalnom obrazovanju, samostalnim radom ili pohađanjem drugih pojedinačnih kurseva. Na ovaj način korisnih ne mora unutar zanimanja birati veću grupu kurseva nego se može usko specijalizovati za samo one kurseve, znanja i veštine koje su mu od interesa.