Back-end developer

Opis poslova za back-end web developera

back end developer

Cilj kursa je obuka korisnika za poslove back-end developer-a tj. programera delova sajta koji su namenjeni za izvršavanje na web serveru. Uloga serverskog dela sajta je ključna u svakom većem ili bitnijem sajtu, s obzirom na to da se serverski jezik smatra neuporedivo sigurnijim od klijentskih, ume da prihvata zahteve korisnika, da ih obrađuje, da prihvata podatke od korisnika, analizira, upisuje u bazu podataka, dohvata iz baze podataka i vraća korisniku.

Ovo je jedan on najpopularnijih kurseva jer objedinjuje i integriše materiju programskog jezika PHP (proceduralnog i objektnog), baza podataka i integraciju sa klijentskim jezicima i jezicima kojima s prenose podaci (JSON i XML).

Na tržištu rada najčešće se pojavljuju dve vrste konkursa tj. za front-end i back-end developer-e tj. programere, što znači da li se njihov posao prevashodno odnosi na klijentske jezike ili na serverske koji komuniciraju sa bazama podataka.

Back-end developer realizuje "srce" cele aplikacije ili sajta, i sva logika, provere, obrade podataka i rad sa podacima pripada ovom zanimanju. Ovaj tip poslova je obično za ljude koji ne vole rad sa dizajnom, grafikom i stilizovanjem, i više su orijentisani ka kodu, optimizaciji istog i razvoju novih funkcionalnosti sajta.

U toku kursa izučavaju se najpopularniji jezici, tehnologije i njihove primene: PHP,Framework za PHP, XML, JSON, AJAX i SQL.

Na kraju kursa korisnik treba da ima kreiran kompletan sajt sa najsavremenijim zahtevima i da nauči postupak postavljanja tog sajta na internet.

Posebna pažnja se posvećuje alatima, trikovima i veštinama kako da se kreirani sajt najbolje moguće tretira od strane web pretraživača, i kako da se u postupku pretrage korisniku pokaže na prvoj stranici Google-a.

Ovaj kurs traje 90 sati i predstavlja praktičnu primenu i integraciju tri kursa na način kako to očekuje i traži savremeno tržište.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  HTML i CSS
 • 100%
  JavaScript
 • 100%
  PHP
 • 80%
  Baze podataka

Sadržaj kursa

 • Osnovni pojmovi na internetu (web browser, web server, web pretraživač, URL adresa, mrežni protokoli, hosting, domen, DNS...)
 • Pojam, namena, verzije, sličnosti i razlike sa sličnim jezicima
 • Pojam taga, atributa, struktura HTML koda, ugnježdavanje
 • Tagovi za prikaz teksta
 • Tagovi za prikaz slike i multimedijalnih elemenata
 • Tagovi za organizaciju sadržaja
 • Rad sa linkovima
 • Rad sa tabelama i frejmovima
 • Rad sa formularima
 • HTML5: Novi tagovi i atributi
 • HTML5: Organizacija stranice
 • HTML5: Vizuelni efekti
 • HTML5: Rad sa canvas-om
 • HTML5: Rad sa geolokacijom
 • HTML5: Web storage API
 • CSS: Pojam, namena, struktura i sintaksa CSS-a
 • CSS: Deklaracija, selektori, svojstva i vrednosti
 • CSS: Načini povezivanja HTML i CSS-a
 • CSS: Svojstva za pozadinu
 • CSS: Svojstva za tekst
 • CSS: Svojstva za fontove
 • CSS: Svojstva za linije
 • CSS: Svojstva za liste
 • CSS: Svojstva za pozicioniranje i prikaz
 • CSS: Kombinatori
 • CSS: Pseudo klase i filteri
 • CSS: Organizacija sajta primenom CSS-a
 • CSS3: Nova svojstva za background i tekst
 • CSS3: Rad sa transformacijama
 • CSS3: Rad sa tranzicijama
 • CSS3: Rad sa animacijama
 • Sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • Pojam taga, atributa, struktura HTML koda, ugnježdavanje
 • Rad sa datumom i vremenom
 • Rad sa prozorima
 • Pristup i obrada sadržaja web strane
 • Regularni izrazi
 • Pristup i obrada sadržaja web formi
 • Događaji
 • Programiranje tastera
 • Rad sa slikom
 • Tajmeri
 • Redirekcije i refresh-ovanje
 • Prikaz i štampanje
 • Primene u realnim sajtovima
 • Pojam, namena i upotreba XML-a
 • XML: RSS
 • XML: site map
 • Pojam, namena i upotreba JSON-a
 • JSON: sintaksa i struktura
 • Sličnosti i razlike XML-a i JSON-a
 • AJAX: pojam i namena
 • AJAX: primene u realnim sajtovima
 • AJAX: integracija sa XML-om i JSON-om
 • jQuery: pojam,namena i integracija
 • jQuery: selektori i povezivanje sa HTML-om
 • jQuery: metodi
 • jQuery: integracija sa XML-om i JSON-om
 • jQuery: Izrada slider-a
 • jQuery: Izrada menija
 • jQuery: Izrada galerija
 • jQuery: Efekti, tranzicije i animacije
 • PHP proceduralni: Pojam, namena, sintaksa, okruženje i primena PHP 4
 • PHP proceduralni: sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • PHP proceduralni: integracija sa HTML-om
 • PHP proceduralni: rad sa nizovima
 • PHP proceduralni: vrste promenljivih i funkcije
 • PHP proceduralni: rad sa HTML formama
 • PHP proceduralni: rad sa regularnim izrazima
 • PHP proceduralni: kontrola i upravljenje podacima
 • PHP proceduralni: rad sa nizovima
 • PHP proceduralni: integracija sa Java script-om
 • PHP proceduralni: povezivanje sa serverom baze podataka
 • PHP proceduralni: povezivanje sa bazom podataka
 • PHP proceduralni: kreiranje upita
 • PHP proceduralni: realizacija upita
 • PHP proceduralni: obrada i prikaz podataka
 • PHP proceduralni: realizacija registracije i logovanja
 • PHP proceduralni: realizacija dinamičkog template-a
 • PHP proceduralni: realizacija dinamičkog menija
 • PHP proceduralni: realizacija dinamičke drop down lista i tabele
 • PHP proceduralni: realizacija pretrage
 • PHP proceduralni: realizacija ankete
 • PHP proceduralni: rad sa mailom
 • PHP proceduralni: realizacija newsletter-a
 • PHP proceduralni: realizacija registracije i logovanja
 • PHP proceduralni: zaštita podataka
 • PHP proceduralni: rad sa serverskim kolačićima
 • PHP proceduralni: rad sa sesijama
 • PHP proceduralni: integracija sa AJAX-om
 • PHP proceduralni: primena AJAX-a
 • PHP proceduralni: rad sa tekstulanim sajtovima
 • PHP proceduralni: kreiranje, upis i čitanje tekstualnog fajla
 • PHP proceduralni: realizacija dinamičkog sajta
 • PHP proceduralni: kreiranje single-page aplikacije
 • PHP proceduralni: primene PHP-a u realnim sajtovima
 • PHP objektni: Pojam, namena, sintaksa, okruženje i primena PHP 5+
 • PHP objektni: Razlozi za objektni PHP
 • PHP objektni: PHP5 > sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • PHP objektni: Rad sa klasama i objekatima
 • PHP objektni: Automatsko učitavanje klasa
 • PHP objektni: Upotreba magic metoda
 • PHP objektni: Dizajn klasa
 • PHP objektni: Kreiranje klasa
 • PHP objektni: Kontrola pristupa svojstvima i metodama
 • PHP objektni: Upotreba PHP filtera za validaciju podataka
 • PHP objektni: Izrada i koriščenje klasa za validaciju
 • PHP objektni: Klase za rad sa bazom podataka
 • PHP objektni: Klase za navigaciju
 • PHP objektni: Klase za rad sa slikama
 • PHP objektni: Obrada grešaka i izuzetaka
 • PHP objektni: Razvojno okruženje
 • PHP objektni: Osnove MVC arhitekture
 • PHP objektni: Način pristupa realizaciji koda
 • PHP objektni: Rad sa razvojnim okruženjem
 • PHP objektni: Kontroleri
 • PHP objektni: Modeli
 • PHP objektni: Views
 • PHP objektni: Helper-i
 • PHP objektni: Bezbednost i performase
 • PHP objektni: Lokalizacija
 • PHP objektni: Validacija i obrada podataka
 • PHP objektni: Rad sa bazama podataka
 • PHP objektni: Upravljanje podacima
 • PHP objektni: Integracija JavaScript-a
 • PHP objektni: jQuery-ja i AJAX-a
 • PHP objektni: Sigurnost aplikacija
 • PHP objektni: Primer aplikacije
 • Pojam baze podataka
 • Osnovni pojmovi iz strukture i modela podataka
 • Osnove SQL-a: Tipovi podataka
 • Opšta sintaksna pravila
 • Formiranje upitnog bloka SELECT i FROM
 • Operatori i Funkcije
 • Sažimanje i grupisanje podataka
 • Spajanje
 • Podupiti
 • Umetanje, ažuriranje i brisanje podataka
 • Kreiranje i menjanje baze podataka

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Dr Nenad Kojić

Dr Nenad Kojić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u visokom obrazovanju i predaje predmete iz oblasti web-a. Autor je više od 10 knjiga iz oblasti web dizajna, PHP-a, web programiranja itd.

milena

Milena Vesić

Milena Vesić je diplomirala i specijalizirala elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika.

nikola

Nikola Mihajlović

Nikola Mihajlović je diplomirao elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.

danijela

Danijela Nikitin

Danijela Nikitin je diplomirala elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.